Ósmego września donosiliśmy o zanieczyszczeniu Potoku Północnego, kiedyś zwanego również Sadkówką, gdzie dzięki naszej interwencji dość szybko pojawiła się straż miejska i Wodociągi, a awarię dało się stosunkowo szybko opanować. Jak jednak twierdzą mieszkańcy do takich sytuacji ma dochodzić tutaj częściej. Dbałość o ten wydawałoby się nieciekawy zakątek Radomia jest jednak potrzebna bo to obszar występowania dość niezwykłego mięczaka tj. poczwarówki zwężonej. Jest to gatunek mięczaka objęty ochroną ścisła, znajdujący się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce jest obiektem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej (II i IV załącznik Dyrektywy Siedliskowej). Z uwagi na nieliczne stanowiska w naszym kraju oraz znikomą wiedzę o rozmieszczeniu tego gatunku należy uznać utrzymanie stanowisk poczwarówki zwężonej za zadanie priorytetowe na omawianym obszarze. Tym samym należałoby objąć obszar jej występowania ochroną czynną wraz z ustanowieniem monitoringu efektów ekologicznych prowadzonych zabiegów ochronnych i stanu populacji.

Jest to gatunek dość słabo rozpoznany być może ze względu na jego wielkość wynoszącą zaledwie 1-3 mm! Zresztą do roku 2007 opisanych zostało ok. 20 stanowisk rozsianych na terenie całego kraju. Poczynione do tej pory obserwacje pozwoliły stwierdzić, że w czerwcu i lipcu przeważają osobniki dorosłe, a w październiku i listopadzie osobniki młodociane. Dopiero ostatnio okazało się że ślimak ten występuje na wielu innych stanowiskach w Polsce. Jednak nadal. więcej stanowisk zostało odkrytych w samym Radomiu niż na terenie sąsiedniej Puszczy Kozienickiej. Zagrożeniem dla siedlisk poczwarówki zwężonej jest osuszanie terenów podmokłych, wypalanie turzycowisk na których ona żyje, a także sukcesja drzew i wkraczanie gatunków łęgowych (np. pokrzyw). Wykonana przez firmę Vanellus „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza doliny potoku Północnego od ulicy Szklanej do ulicy Wojska Polskiego (pow. 109,9 ha)” na zlecenie Urzędu Miejskiego w roku 2014 postulowała by „siedliska poczwarówki zwężonej znajdujące się w dolinie potoku Północnego powinny zostać objęte formą ochrony w postaci użytku ekologicznego”.

14 września podczas przeprowadzonego rekonesansu stwierdziliśmy, że przystąpiono do oczyszczania zanieczyszczonego przed tygodniem odcinka strumienia (tak strumienia bo nazwa potoku tak naprawdę dotyczy cieków o charakterze górskim) niestety pogłębiono samo koryto o ok. 30 cm co oznacza spadek poziomu wód gruntowych w otoczeniu, a  zanieczyszczenia zdeponowano na skarpach. Stoi to w sprzeczności z zaleceniami wspomnianego opracowania, które precyzuje, że „Najcenniejsze siedliska pod kątem występowania gatunków zwierząt rzadkich i zagrożonych występują w ścisłej dolinie potoku Północnego, bezpośrednio przy samym cieku” i zaleca „aby zaniechać także zmiany stosunków wodnych na omawianym terenie, w tym przesuszania gruntów, a także nie stosować środków ochrony roślin”. Jak widać nadal dużym problemem w Radomiu jest brak koordynacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska tak by uniknąć tego typu zdarzeń.

KPRR