Obszar o powierzchni 6 972,8 ha objęty ochroną na podstawie Dyrektywy Ptasiej obejmuje odcinek doliny rzeki Wisły między miejscowościami Józefów i Kazimierz. Charakterystyczne dla niego są wysokie brzegi, meandry i liczne wyspy. Wyspy te mają różny charakter: od niskich, piaszczystych, nagich wysepek po wyżej wyniesione, porośnięte roślinnością i np. wykorzystywane jako pastwiska. Brzegi rzeki i teresa zalewowa są pokryte zaroślami wiklinowymi i lasami wierzbowo-topolowymi, łąkami kośnymi i pastwiskami. Na terenie byłego województwa radomskiego obszary Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły PLB 140006 i Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045 zlokalizowane są jednocześnie (częściowo) w Obszarze Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą i Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Zwolenki.

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 63.

Na terenie obszaru Małopolski Przełom Wisły PLB 140006 rozpoznanych zostało, co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

Ważna ostoja rybitw – białoczelnej i rzecznej; jedno z nielicznych w kraju stanowisk lęgowych ostrygojada. W okresie lęgowym obszar zasiedla, co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: dzięcioł białogrzbiety (PCK), mewa czarnogłowa, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, szablodziób, batalion (PCK), krwawodziób, mewa pospolita, ostrygojad (PCK) i rycyk; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje płaskonos, nurogęś i zimorodek. Ważna ostoja dla ptaków wodno-błotnych.

PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • bocian czarny (Ciconia nigra),
 • bocian biały (Ciconia ciconia),
 • błotniak stawowy (Circus aeruginosus),
 • błotniak łąkowy (Circus pygargus),
 • derkacz (Crex crex),
 • szablodziób (Recurvirostra avosetta),
 • batalion (Philomachus pugnax),
 • mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus),
 • rybitwa rzeczna (Sterna hirundo),
 • rybitwa białoczelna (Sternula albifrons),
 • zimorodek (Alcedo atthis),
 • jarzębatka (Sylvia nisoria),
 • gąsiorek (Lanius collurio),
 • dzięcioł białoszyi, dzięcioł syryjski (Dendrocopos syriacus).

Zgodnie z informacjami zawartymi w standardowym formularzu danych – głównymi zagrożeniami dla siedlisk ptaków są zanieczyszczenia. Potencjalne zagrożenie stanowi plan regulacji tego odcinka Wisły. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana zostanie dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.

Na terenie obszaru Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły PLB 140006 w granicach byłego województwa radomskiego nie występują rezerwaty przyrody.

Robert Małysa