Obszar o powierzchni 68 301,2 ha objęty ochroną na podstawie Dyrektywy Ptasiej obejmuje znaczną część jednego z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce – Puszczy Radomsko-Kozienickiej, na granicy Małopolski i Mazowsza, w widłach pradolin Wisły, Radomki i Zagożdżonki, na terenie Równiny Radomskiej. Na terenie byłego województwa radomskiego obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013 i Puszcza Kozienicka PLH 140035 zlokalizowane są jednocześnie w Kozienickim Parku Krajobrazowym Imienia Profesora Ryszarda Zaręby oraz jego otulinie. Obszar Ostoja Kozienicka położony jest w terenie z licznymi elementami rzeźby pochodzenia fluwioglacjalnego: szeregiem tarasów denudacyjnych opadających stopniowo ku dolinie Wisły, poprzedzielanych licznymi wałami wydmowymi, pomiędzy którymi znajdują się niecki, zwykle silnie zabagnione. Wcześniej na tym terenie utrzymywały się drzewostany z klonem, jesionem, lipą, dębem i bukiem. Obecnie drzewostany składają się głównie z sosny (84%) oraz jodły (4%). Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają pola uprawne, łąki, pastwiska. Występują tu również interesujące połacie torfowisk wysokich i niskich.

Na terenie obszaru Ostoja Kozienicka PLB 140013 odnotowano występowanie, co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Wykazano z tego terenu ponad 200 gatunków ptaków, w tym 147 lęgowych. W okresie lęgowym obszar zasiedla, co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian czarny, kraska (PCK), lelek; stosunkowo wysoką liczebność (C7) osiągają: bąk (PCK), bocian biały, rybitwa czarna.

PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG:

 • ortolan (Emberiza hortulana),
 • gąsiorek (Lanius collurio),
 • muchołówka mała (Ficedula parva),
 • jarzębatka (Sylvia nisoria),
 • świergotek polny (Anthus campestris),
 • lerka (Lullula arborea),
 • dzięcioł średni (Dendrocopos medius),
 • dzięcioł zielonosiwy (Picus canus),
 • kraska (Coracias garrulus),
 • zimorodek (Alcedo atthis),
 • lelek (Caprimulgus europaeus),
 • rybitwa czarna (Chlidonias niger),
 • rybitwa rzeczna (Sterna hirundo),
 • mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus),
 • batalion (Philomachus pugnax),
 • żuraw (Grus grus),
 • derkacz (Crex crex),
 • zielonka, kureczka zielonka (Porzana parva),
 • kropiatka, kureczka nakrapiana (Porzana porzana),
 • jarząbek (Bonasa bonasia),
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina),
 • błotniak łąkowy (Circus pygargus),
 • błotniak stawowy (Circus aeruginosus),
 • bielik (Haliaeetus albicilla),
 • trzmielojad (Pernis apivorus),
 • bocian biały (Ciconia ciconia),
 • bocian czarny (Ciconia nigra),
 • bączek (Ixobrychus minutus),
 • bąk (Botaurus stellaris).

Zgodnie z informacjami zawartymi w standardowym formularzu danych – Zabudowywanie obszarów dotąd niezabudowanych, silna presja turystyczna i związana z rekreacją.

Na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013 zlokalizowane są rezerwaty przyrody:

Rezerwaty Przyrody:

 • Załamek (79,0 ha)
 • Brzeźniczka (122,5 ha)
 • Ciszek (40,3 ha)
 • Jedlnia (86,9 ha)
 • Krępiec (279,0 ha)
 • Leniwa (26,9 ha)
 • Pionki (81,6 ha)
 • Ponty im. Teodora Zielińskiego (36,6 ha)
 • Zagożdżon (65,7 ha)
 • Załamek (79,0 ha)
 • Źródło Królewskie (29,7 ha)
 • Guść (87,1 ha)
 • Ługi Helenowskie (93,6 ha)
 • Okólny Ług (168,9 ha)
 • Miodne (20,4 ha)
 • Ponty Dęby (50,4 ha)

Robert Małysa