Obszar o powierzchni 668,6 ha objęty dyrektywą siedliskową położony jest w gminie Wierzbica  oraz częściowo w gminie Iłża, w źródliskowym obszarze niewielkiej rzeki Modrzejewicy. Obejmuje torfowiska przejściowe i niskie, w ok. 5% zmeliorowanymi, z dołami po eksploatacji torfu (ok. 10% pow.), w różnej fazie sukcesji roślinnej. Częściowo zarasta drzewami i krzewami (zarośla brzozy niskiej i wierzb). Obszar specjalnej ochrony siedlisk Pakosław PLH 140015 zlokalizowany jest jednocześnie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec oraz graniczy z użytkiem ekologicznym o takiej samej nazwie – (tj. Pakosław).

Obszar obejmuje największe w Polsce i świetnie rozwijające się stanowisko języczki syberyjskiej (Ligularia sibirica) (1100 osobników kwitnących, ok. 3000 siewek i osobników nie kwitnących). Stwierdzono tu również występowanie lipiennika (Loesela Liparis loeseli)i oraz 3 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Na terenie obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Pakosław PLH 140015 rozpoznano i oznaczono 3 typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

  • 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),
  • 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion),
  • 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae).

W ostatnich czterech latach torfowisko zasiedlone zostało przez bobry, odnotowano również masowe występowanie wydry.

Płazy zasiedlające opisywany obszar Natura 2000 wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

  • Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),
  • Kumak nizinny (Bombina bombina).

Zgodnie z informacjami zawartymi w standardowym formularzu danych – Główne zagrożenie dla wartości przyrodniczych tego obszaru: spadek poziomu wód gruntowych, zarastanie w wyniku naturalnej sukcesji, niebezpieczeństwo pożaru torfu, zanieczyszczanie, a szczególnie zaśmiecanie, pozyskanie torfu.

Robert Małysa