Liczenia, które odbyły się w 2007 na terenie Radomia są kontynuacją Liczeń Zimowych Ptaków Wodno-błotnych i Szponiastych, które w naszym regionie i w skali krajowej zainicjował Dział Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w roku 1984.

W roku 2007 szczególny nacisk położono na kwestię liczebności ptaków wodnych zimujących w miastach, a szczególnie w obszarze zwartej miejskiej zabudowy. Taki też głównie charakter miały liczenia przeprowadzone przez 4 osoby; członków Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego, oraz Bractwa Rowerowego.

W liczeniach wzięli udział: Jacek i Marek Słupkowie, Łukasz Stepień, Marek Miłkowski i Sebastian Pawłowski. W granicach zwartej zabudowy miejskiej Radomia skontrolowano oczka wodne na Michałowie i Ustroniu, Potok Północny, Mleczną oraz zalew na Borkach. Poza obszarem zwartej zabudowy  kontrolą objęto ponadto dwa, 5-kilometrowe rzek Kosówka oraz Mleczna. Łączną długość skontrolowanych odcinków wyniosła 22,5 km. Zdecydowana większość stwierdzonych gatunków ptaków wodnych  znalazła się w obszarze zwartej zabudowy miejskiej co potwierdza od lat narastającą tendencję do wyboru przez ptaki wodne miast jako atrakcyjnych i zasobnych w pokarm miejsc zimowania.

Ogółem w czasie liczeń w roku 2007 stwierdzono: 2196 ptaków.

Najliczniejsze gatunki w obszarze zwartej zabudowy miejskiej:

krzyżówka

608

gawron

252

kawka

116

gołąb miejski

87

szczygieł

61

kwiczoł

52

bogatka

43

jemiołuszka

34

śmieszka

31

Najliczniejsze gatunki poza obszarem zwartej zabudowy:

czyż

330

kawka

62

szczygieł

52

bogatka

34

gawron

23

krzyżówka

10

sójka

10

sroka

8

Ponadto odnotowano takie gatunki drapieżników jak: pustułka, myszołów zwyczajny, gołębiarz, krogulec. Liczne obserwowane gatunki wykazywały już charakterystyczne zachowania godowe np. kruki (co jest normalne o tej porze) lub dzwońce i sikory (co jest anomalią wynikającą z lekkiej tudzież nawet braku, zimy w roku 2007).

WYNIKI LICZEŃ ZIMOWYCH W OBRĘBIE ZABUDOWY MIEJSKIEJ RADOMIA I POZA NIĄ W DN. 14 I W GODZ. 9-12

 Jacek Słupek
Marek Słupek