Leopold Pac-Pomarnacki (1907-1992) – ornitolog, żołnierz, leśnik, myśliwy. Urodził się w Koźliszkach na Litwie. Uczęszczał do gimnazjum i liceum w Wilnie. Jego towarzyszem z ławki szkolnej był wtedy Czesław Miłosz.

Leopold Pac-Pomarnacki najpierw publikował artykuły o tematyce łowieckiej i przyrodniczej w lokalnej prasie a następnie w ogólnopolskich czasopismach myśliwskich i leśnych. Wydał 3 książki. Przyczynił się do powstania miejskiego ogrodu zoologicznego w Wilnie. W końcu 1937 roku przeniósł się do Radomia, gdzie w Dyrekcji Lasów Państwowych objął stanowisko łowczego. Podczas II Wojny Światowej L. Pac-Pomarnacki był internowany przez Armię Czerwoną i pracował w kopalni na Workucie. Potem wraz z II Korpusem Armii Polskiej walczył pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią. Po wojnie wrócił do kraju. W Dyrekcji Lasów Państwowych objął stanowisko inspektora do spraw łowiectwa. Jednocześnie wznowił kontakty z pismami przyrodniczymi. Zamieścił w nich kilkaset artykułów, monografii naukowych i opowieści myśliwskich. Przeważająca część tego piśmiennictwa to materiały z Gór Świętokrzyskich i Ziemi Radomskiej.

Kolekcja oologiczna Leopolda Pac-Pomarnackiego.

Zbiory zapoczątkowało zebranie przez 12-letniego Leopolda jaj wróbli zamieszkujących zrzucone przez wichury bocianie gniazdo. Tak zapoczątkowana kolekcja była konsekwentnie uzupełniana przez lata następne i obejmuje niemal wszystkie gatunki ptaków występujących w Polsce, a także w pozostałej części Europy. Do ciekawostek należy zaliczyć jaja występujących na północy ptaków jemiołuszki i łuskowca zebrane przez Leopolda Pac Pomarnackiego w czasie zesłania do pracy w kopalniach Workuty.

Pamiątką wojennej epopei kolekcjonera są również 2 jaja strusia zakupione w Egipcie i przywiezione do Polski w puszkach po żołnierskich konserwach w roku 1946. Zbiory te zostały zakupione przez Muzeum Okręgowe w Radomiu i liczą 1522 jaja. Jak żadna inna o tych rozmiarach kolekcja w kraju, kolekcja Pomarnackiego wyróżnia się dużą różnorodnością, składają się na nią bowiem jaja aż 226 gatunków ptaków, uzyskane z 444 zniesień. Znacznie mniejsze zbiory jaj (oologiczne) pochodzące z kolekcji Pac-Pomarnackiego posiadają muzea na Świętym Krzyżu (Świętokrzyski Park Narodowy) oraz Muzeum Regionalne w Tomaszowie Mazowieckim.