Jedno ze sztandarowych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej w Radomiu to budowa południowej obwodnicy Radomia zlokalizowanej na terenie Radomia oraz w północno-zachodniej części gminy Kowala na odcinku długości 11,4 km.

Obwodnica połączy ulicę Grzecznarowskiego z drogą krajową nr 7 poprzez ul. Witkacego, tereny PKP, ul. Wierzbicką, ul. Potkanowską, ul. Stalową oraz tereny gminy Kowala. Planowana droga stanowić więc będzie barierę dla zwierząt migrujących.

Przewidywane podczas realizacji znaczące oddziaływanie na świat zwierzęcy polegać będzie na: ryzyku degradacji środowiska życia zwierząt w obrębie projektowanego zasięgu robót. Zagrożone będą zwierzęta (przede wszystkim drobne ssaki i ptaki) zamieszkujące ciągi ekologiczne i tereny leśne rejonu Kosowa.

Nie wystąpi konflikt z siecią korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, natomiast w zasięgu inwestycji występują korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym do jakich należą doliny Kosówki i Potoku Malczewskiego.

W lipcu br. Regionalnalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji tej inwestycji. W celu zniwelowania barierowego oddziaływania planowanej drogi, w miejscach rozpoznanych jako najważniejsze szlaki migracyjne fauny zaprojektowano sieć przejść dla małych zwierząt, w tym dla płazów, jedno przejście dla średnich zwierząt oraz jedno przejście dla dużych zwierząt w sumie 12 przejść ekologicznych.

Jednocześnie, aby zapewnić optymalne wykorzystanie przejść przez zwierzęta, określono wydanej decyzji środowiskowej szczegółowe wytyczne dotyczące: tuneli dla małych zwierząt, wkomponowania przejść dla średnich zwierząt w otaczający krajobraz, kształtowania struktur naprowadzających zwierzęta, projektowania przejść dolnych zespolonych z ciekami wodnymi, zastosowania osłon antyolśnieniowych. W związku z faktem, iż usunięcie starych drzew pozbawi dziuplaki dogodnych miejsc lęgowych, Inwestora zobowiązano do zawieszenia około 30 skrzynek lęgowych dla dziuplaków, w tym 15 sztuk typu A1, 12 sztuk typu A2 oraz 3 sztuki typu B, w części południowo-zachodniej przebiegu obwodnicy w Lesie Kosowskim lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Kosówki".

KPRR